Popular Posts

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA


TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA  nije vam zanimljiva sve dok vam ne zatreba notar.Tek tada shvatite da imate problem i to novčani.Notari imaju posla i svakom uzmu mjeru po tarifi koja je već određena.Neko je rekao da ćeš platiti 200 KM a kada dođeš tamo notar te oavijesti da je potreno izdvojiti 350 KM i to ez poreza,PDV-a te još nekih sitnih zahvata  po 20 ili 50 KM dodatnih. papira i to nije sve,poslije ti uzmu još 80 KM oni u gruntovnici ako je potreno da tamo ideš a ude potreno veoma često.
Evop kako idu opće odredbe:
"A. OPćI DIO Predmet Tarife član 1. Ovom Tarifom o nagradama i naknadama notara (u daljnjem tekstu: Tarifa) propisuje se način vrednovanja notarskog posla i obračunavanje nagrade za rad notara i naknade troškova notara u vezi s obavljenim radom. Prema ovoj Tarifi vrednuju se poslovi propisani Zakonom o notarima. 
Notarska nagrada i naknade član 2. (1) Notaru pripada i notar je obavezan obračunati nagradu za svoj rad i naknadu troškova u vezi s obavljenim radom u visini i na način reguliran ovom Tarifom. (2) U nagradi za notarski posao iz prethodnog stava ovog člana vrednovani su pripremni poslovi, koji su povezani s notarskim poslom (savjetovanja sa strankom i drugim sudionicima u poslu, sastav,čitanje i obrazloženje notarske isprave), kao i drugi poslovi i naknade u skladu sa ovom Tarifom." I tako dalje a evo i ko je odredio tu tarifu:
"Na osnovu odredbi člana 127. stav 2. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a na prijedlog Notarske komore Federacije Bosne i Hecegovine, Federalno ministarstvo pravde utvrdilo je slijedeću TARIFU ..."
Znači nije do notara oni su predložili ovi drugi usvojili i sada svi plaćamo.
Svaki posao koji se pokrene od oka se kaže potrebno je toliko i toliko novca i na kraju to bude duplo od zacrtanog.
Savjet:Prije svakog posla koji ste zamislili uraditi prvo popijte neku tabletu sa smiernje za svaki slučaj.

Tags:notar,tarifa,posao,nagrada,porez,

No comments:

Post a Comment

SMS,business,marceting

http://businessbankmoney.blogspot.com/ http://pceladajemed.blogspot.com/